Inspectie en huiszoekingsmacht | NL

Sinds 2006 heeft de arbeidsinspectie meer bevoegdheden gekregen. Wat voor gevolgen heeft dit voor de werkgever ? De controle ambtenaren van RSZ, RVA, sociale wetten, aanwezigheidslijsten en toezicht op welzijn op het werk hebben hiermede meer macht gekregen dan vroeger.

Zij hebben geen werkelijk “huiszoekingsbevel” zoals het parket maar wel een “huiszoekingsbevoegdheid”. Dit geeft aan de inspecteur de volmacht om actief te zoeken naar alle documenten die hij wenst te vinden; hij moet dus geen machtiging meer vragen aan een rechter (hierdoor moest hij vroeger na zijn eerste bezoek nog eens terugkomen).
 
Het belangrijk verschil is dat waar hij vroeger alleen kon vragen naar de nodige documenten hij nu een werkelijk beslagrecht heeft op al uw sociale documenten dus niet alleen uw dossiers maar ook alle gegevens die op uw computer, gsm, blackberry of iPhone staan. De enige beperking is dat het alleen om sociale gegevens mag gaan. Dus heeft hij recht om uw arbeidscontracten, uurroosters, individuele rekeningen, uitbetalingen van wedden en premies of andere voordelen in beslag te nemen. Maar andere gegevens zoals facturen, vergunningen of andere boekhoudkundige documenten die hij belangrijk zou vinden voor het onderzoek mag hij ook in beslag nemen. Daarentegen, heeft hij geen recht op persoonlijke informaties zoals afspraken of uw persoonlijke agenda. Wat rechtstreeks verband houdt met sociale wetgeving mag hij in beslag nemen, andere gegevens die in het onderzoek nodig zouden blijken moet hij laten kopiëren. Het addertje onder het gras is wel dat er geen duidelijke richtlijnen zijn van wat wel mag en niet mag.
 
Waar vroeger de inspecteur vroeg om uw medewerking heeft hij nu de mogelijkheid om uw bureel of werkplaats volledig te onderzoeken, uit de kasten dossiers te halen en in beslag te nemen en al wat enigszins verband zou kunnen hebben met zijn opdracht.
 
Nochtans, indien u afwezig zou zijn, mag de inspecteur geen beslag leggen zonder uw aanwezigheid of goedkeuring, maar indien u niet bereikbaar zou zijn of medewerking weigert mag hij overgaan tot inbeslagname. Bij een inbeslagname van een inspecteur is het aan te raden om een inventaris op te maken van de in beslag genomen stukken, dit geldt ook bij alle in beslagnamen, niet alleen bij sociale inspectie. Dit inventaris kan dan overgemaakt worden aan uw raadsman, hij zal dan kunnen oordelen of er stukken bij waren die niet onder de inspectie bevoegdheid vielen. Dit kunnen natuurlijk belangrijke elementen zijn voor het verder onderzoek alsook voor de nodige verdediging bij de arbeidsrechtbank. Een speciale vordering voor de arbeidsrechtbank in kortgeding is zelfs mogelijk tegen een inspecteur die te ver zou gegaan zijn. Indien de inspecteur de procedures of de deontologie niet gevolgd heeft kan men een klacht neerleggen bij de sociale inspectie of indien er een pro justitia opgemaakt werd kan men zich zelfs wenden tot de arbeidsauditeur.
 
U hebt dus het recht te weigeren om sommige documenten die geen verband houden met het rechtreeks onderzoek voor te leggen. Het risico is wel dat er een pv zal worden opgemaakt voor het verhinderen van een onderzoek, waarop natuurlijk zware boetes zouden kunnen opgelegd worden. Het is hiervoor aan te raden om steeds medewerking te verlenen en zich niet op te winden; in een serene atmosfeer.