INCASSO | NL

Het is geen geheim te vertellen dat schuldvorderingen één van de kopzorgen is voor de fabrikant en handelaar. Hij geeft goederen in commissie of verkoopt met een krediet van 30 dagen of soms enkele maanden.

Hij moet aan zijn klant(en) grote waarde toevertrouwen, aan personen of firma’s in België maar ook in het buitenland. Zolang zij correct hun facturen betalen is het geen probleem, maar wat als er een kink in de kabel komt ? Welke zijn de middelen om zich zoveel mogelijk te beschermen tegen wanbetalers ? Deze personen of firma’s kunnen uw firma veel schade berokkenen, vooral als de schulden zich opstapelen. Indien u verschillende klanten hebt die moeilijk of niet willen betalen kan dit dramatische gevolgen hebben. Een fabrikant of handelaar is trouwens ook geen financiële instelling.
 
Hulp vragen aan een incasso bureau is ook geen goede oplossing. Deze instellingen verkopen u een pak “aankoopbonnen” met waardepunten (voor meerdere aanmaningen) waarmee u bij hen één of meerdere klachten kunt indienen tegen uw slechte betaler(s). Maar uiteindelijk doen deze firma’s niets meer dan u zelf ook kunt doen.
 
Een efficiëntere methode is beroep te doen op een gerechtsdeurwaarder. Voor elke niet betaalde schuld kunt u beroep doen op een gerechtsdeurwaarder. Hij zal dan proberen om de schuld te innen via een regeling in der minne. Hiervoor zal hij een aanmaning (een schriftelijke ingebrekestelling) sturen naar de schuldenaar waarin hij de schuldenaar uitnodigt om binnen een bepaalde termijn zijn schuld te betalen. Als de schuldenaar hier niet op ingaat, kan hij gedagvaard worden voor een rechter of een arbitrage. Deze methode werkt in meer dan 75% van de inningen. Als iemand veroordeeld werd door een rechter of een arbitrale beslissing en zich niet vrijwillig schikt naar die uitspraak, dan kan de gerechtsdeurwaarder de veroordeelde verplichten om de wil van de rechter of de arbiters te eerbiedigen. Dit is de tenuitvoerlegging. De gerechtsdeurwaarder kan beslag leggen op roerende of onroerende goederen. Dit beslag kan bewarend of uitvoerend zijn. Bij een bewarend beslag moet wat door de gerechtsdeurwaarder werd opgeschreven in zijn beslagexploot worden bewaard. Zo een beslag blijft drie jaar geldig. Alleen bij een uitvoerend beslag en als er niet volledig wordt voldaan mag de gerechtsdeurwaarder de opgeschreven goederen ophalen en openbaar verkopen. De opbrengst van deze verkoop zal hij nadien volgens wettelijke regels verdelen onder de schuldeisers. Ook een beslag onder derden is mogelijk. Hierbij wordt iemand die u iets moet betalen of geven, verplicht om het deel dat niet door de wet wordt beschermd aan de gerechtsdeurwaarder af te geven. Ook deze opbrengst zal volgens de wettelijke regels worden verdeeld onder de schuldeisers. In overleg met de opdrachtgever moet de gerechtsdeurwaarder erop toezien dat de meest aangewezen procedure gebruikt wordt. Hierbij houdt de gerechtsdeurwaarder rekening met de omvang en de samenstelling van het vermogen van de veroordeelde persoon. Ondanks de beslagprocedure zal de gerechtsdeurwaarder al het mogelijke doen om toch nog tot een minnelijke schikking te komen (afbetalingsplan, termijnen). Pas wanneer dit op niets uitloopt, zal hij de procedure definitief moeten afhandelen. Dit kan leiden tot de verkoop van een onroerend goed (met tussenkomst van een notaris).
 
Wat kost de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder? In het kort: minder dan een incassobureel, het kan ook voor één slechte betaler zijn en het is efficiënter.
 
De tarieven voor de tussenkomsten van een gerechtsdeurwaarder zijn wettelijk vastgelegd in een K.B. Voor elke verrichting is er een vaste vergoeding of kan de vergoeding berekend worden. De kostprijs van een tussenkomst kan dus variëren naargelang van de nodige verrichtingen en de complexiteit van het dossier. De gerechtsdeurwaarder moet zich strikt aan deze tarieven houden.
 
De kostprijs voor de tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder is de officiële vergoeding voor het geleverde werk. De gerechtsdeurwaarder wordt immers niet betaald door de Belgische Staat, want hij oefent zijn beroep uit als zelfstandige.
 
Als u een gerechtsdeurwaarder vraagt om tussen te komen, zal u meestal ook de kosten moeten dragen, hij kan vooraf een provisie vragen. De gerechtsdeurwaarder zal wel alles in het werk stellen om ook die voorgeschoten kosten nadien terug te vorderen bij de schuldenaar.
 
Welke methode is dan wel efficiënt ?
 

Uw commissie nota’s en vooral uw verkoopsovereenkomsten grondig nazien. Indien u verkoopt aan één lid van een van de diamantbeurzen is de traditionele weg via weekcommissarissen en arbitrage sowieso verplicht. Maar als u aan juweliers of juwelenfabrikanten verkoopt is het wel aan te raden om uw eigen verkoopsovereenkomst goed te herlezen (meestal wordt dit type overeenkomst door de drukker in lichtgrijs op de achterzijde gedrukt).
 
Aangezien het geen leden zijn van één der beurzen wordt de clausule “bij elk geschil zullen de Rechtbank van...” zoals gewoonlijk opgenomen. Maar er is ook de mogelijkheid om naar arbitrage te gaan buiten de Federatie van Diamantbeurzen, indien u de clausule veranderd in “alle geschillen zullen bv. door de Arbitrage Kamer van Deskundigen te Brussel...”. Dit geeft u de mogelijkheid om uw geschil binnen de 6 maanden op te lossen (met dezelfde juridische waarde), in tegenstelling met de klassieke Rechtbanken waar men enkele jaren geduld zal moeten hebben. Soms is de schuldenaar dan ook ondertussen in faling gegaan of met de noordenzon verdwenen. Voor buitenlandse klanten is arbitrage dan ook de enige doeltreffende methode. De vonnissen zijn ook onmiddellijk uitvoerbaar in meer dan 150 landen die het verdrag van New York ondertekend hebben in 1958.
 
Arbitrage is voorzien in het Gerechtelijk Wetboek (art. 1676 tot 1723), gebeurd in de taal van uw keuze, waar u het wenst, is confidentieel en onmiddellijk uitvoerbaar via exequatur (meestal niet nodig).
 
En last but not least uw facturen onmiddellijk opmaken is ook aan te raden, dus geen trimestriële globale factuur opmaken, zodat u kort “op de bal” kunt spelen. Hoe langer u wacht om te reageren op een verlopen factuur, hoe moeilijker de incasso zal verlopen.